Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Hierbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven. Daarnaast hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verder hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet aan uw persoon worden gekoppeld. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostr. 2
95448 Bayreuth
Telefoon: +49 921 884 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Functionaris voor gegevensbescherming
ITS Hein GmbH
Maintalstr. 155
95460 Bad Berneck
Telefoon: +49 9273 50 13 9 0
E-mail: datenschutz@bademoden.info

Intrekken van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. Een reeds gegeven toestemming kunt u altijd weer intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. e of f AVG hebt u te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De betreffende juridische basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking dient voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens daarna niet langer gebruikt voor doeleinden van directe reclame (bezwaar volgens art. 21 alinea 2 AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of hun werkplek hebben of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare en machinaal leesbare vorm naar uzelf of een derde te laten versturen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen, voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresbalk van uw browser van 'http://' in 'https://' verandert.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt, niet door derden worden onderschept.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Indien na het sluiten van een met kosten verbonden overeenkomst de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij een eenmalige machtiging) toe te sturen, dan zijn deze gegevens nodig voor het afhandelen van de betaling.

Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) verloopt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool van een slotje in uw browserbalk en doordat de adresbalk van uw browser van 'http://' in 'https://' verandert.

Bij een versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden onderschept.

Inlichtingen, blokkering, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u ook recht op een eventuele rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen onder het adres dat in het impressum is aangegeven.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Zolang de controle duurt, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om in plaats van de verwijdering ervan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Wanneer u een bezwaar overeenkomstig art. 21 alinea 1 AVG hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen overwegen, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

  Bezwaar tegen reclamemails

  Hierbij wordt er bezwaar tegen gemaakt dat contactgegevens die in het kader van de impressumplicht worden gepubliceerd, worden gebruikt voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclame, bijv. via spam.

  3. Verzamelen van gegevens op onze website

  Cookies

  De webpagina's maken gebruik van zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

  De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde 'sessiecookies'. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

  U kunt uw browser zo instellen, dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies per geval accepteert, dat u het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

  Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatie of voor het aanbieden van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde aanbieding van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

  Serverlogbestanden

  De provider van de websites verzamelt en bewaart in zogenoemde serverlogbestanden automatisch gegevens die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld.

  Het registreren van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. Der websitebeheerder heeft een gerechtigd belang aan de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website –hiervoor moeten de server-log-files geregistreerd worden.

  Contactformulier

  Indien u ons via het contactformulier vragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de hierin door u ingevulde contactgegevens bij ons opgeslagen voor de behandeling van uw vraag en voor het geval van verdere vragen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door.

  De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens wordt dus uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten vóór de intrekking onverlet.

  De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. na de voltooide behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

  Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

  Wanneer u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daarin vermelde persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de verwerking van uw aanvraag door ons opgeslagen en verwerkt. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door aan derden.

  De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. b AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen gebeurt de verwerking op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG) en/of onze gerechtigde belangen (art. 6 alinea 1 lit. f AVG), aangezien wij een gerechtigd belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte aanvragen.

  De door u aan ons per contactaanvraag verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

  Aanmelding op deze website

  U kunt zich op onze website aanmelden om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De tijdens de aanmelding opgevraagde, verplichte gegevens moeten volledig worden vermeld. Anders zullen wij de aanmelding weigeren.

  In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de aanmelding opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

  De verwerking van de bij de aanmelding ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AVG). Een reeds door u gegeven toestemming kunt u te allen tijde herroepen. Een korte e-mail aan ons is daartoe voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

  De bij de aanmelding verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

  Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

  Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, indien deze noodzakelijk zijn voor het vestigen, inhoudelijk regelen of wijzigen van de rechtsverhouding (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of af te rekenen.

  De verzamelde klantgegevens worden na de afsluiting van het order of na de beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

  Doorgifte van gegevens bij de totstandkoming van een overeenkomst voor onlineshops, handelaren en goederenverzending

  Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door, indien dit voor de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat de levering van de goederen uitvoert, of aan de kredietinstelling die met de afhandeling van de betaling belast is. Een andere doorgifte van gegevens wordt niet verricht of alleen, indien u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Een doorgifte van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijv. voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.

  Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, alinea 1, punt b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

  4. Analysetools en reclame

  Google Analytics

  Deze website gebruikt functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde 'cookies'. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

  De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van artikel 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online aanbod als zijn reclame te optimaliseren.

  IP anonimisering

  Op deze website hebben we de functie IP anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor het doorsturen naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met anderen gegevens van Google gecombineerd.

  Browserplug-in

  U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

  U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics uitschakelen.

  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

  Verwerking van aanvragen

  Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van aanvragen en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

  Demografische kenmerken bij Google Analytics

  De website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daarmee is het mogelijk om berichten op te stellen die gegevens bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. De gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals vermeld onder "Bezwaar tegen verzamelen van gegevens" in het algemeen verbieden.

  Duur van de opslag

  Bij Google opgeslagen gegevens betreffende gebruikers en activiteiten, die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (bijv. User ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details hierover vindt via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

  Google AdWords en Google Conversion-Tracking

  Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een onlinereclameprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

  Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites door AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van het conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversion-tracking-tag zijn doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken door het Google Conversion Tracking Cookie in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig uit te schakelen. Hierdoor wordt u niet in die Conversion-Tracking statistiek opgenomen.

  Het opslaan van "conversion-cookies" en het gebruik van deze tracking-tools gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking kunt vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in bepaalde gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

  5. Nieuwsbrief

  Nieuwsbriefgegevens

  Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig alsmede gegevens die ons in staat stellen te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

  De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens wordt uitsluitend verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). De verleende toestemming voor de opslag van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Uitschrijven' in de nieuwsbrief. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet.

  De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied), blijven onverlet.

  CleverReach

  Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een service waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrief hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.

  Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven bieden ons de mogelijkheid het gedrag van de ontvangers te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief geopend hebben en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van de zogenoemde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over de gegevensanalyse door CleverReach Newsletter vindt u onder: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

  De gegevensverwerking wordt verricht op basis van uw toestemming (artikel 6, alinea 1, punt a) AVG). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsactiviteiten onverlet.

  Indien u geen analyse door CleverReach wilt, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een desbetreffende link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website opzeggen.

  De door u aan ons meegedeelde gegevens voor uw abonnement op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen, totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengebied), blijven onverlet.

  Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van CleverReach onder: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

  Sluiten van een overeenkomst voor gegevensverwerking

  Wij hebben met CleverReach een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van CleverReach de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig toe.

  6. Plug-ins en tools

  YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

  Onze website gebruikt plug-ins van de website YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Wij gebruiken YouTube in de modus uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op deze website opslaat voordat deze de video bekijkt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de modus uitgebreide gegevensbescherming nochtans niet volledig uitgesloten. Zo brengt YouTube - onafhankelijk van het feit of u een video bekijkt - een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk.

  Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke pagina's u bij ons hebt bezocht.

  Indien u bij uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u bij uw YouTube-account af te melden.

  Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw computer opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website ontvangen.

  Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te genereren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot oplichting te voorkomen. De cookies blijven op uw computer totdat u ze verwijdert.

  Eventueel kunnen na het starten van een YouTube-video nog andere gegevensverwerkingsprocessen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

  YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

  Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  Google Maps

  Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

  Google Maps wordt gebruikt voor de aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de op de website vermelde plaatsen makkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

  Google Web Fonts

  Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

  Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

  Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

  Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

  Font Awesome

  Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Fonticons, Inc. worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

  Hiervoor moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Fonticons, Inc. tot stand brengen. Daardoor komt Fonticons, Inc. te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG.

  Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

  Meer informatie over Font Awesome vindt u onder https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

  Adobe Typekit Web Fonts

  Onze website gebruikt voor een uniforme weergave van bepaalde lettertypes de zogenaamde Web Fonts van Adobe Typekit. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

  Wanneer u onze pagina's oproept, laadt uw browser de nodige lettertypes direct van Adobe, om ze correct op uw computer te kunnen weergeven. Daarbij brengt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de USA tot stand. Hierdoor komt Adobe te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Bij het beschikbaarstellen van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

  Adobe is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, die de inachtneming van Europese privacystandaards moet waarborgen. Meer informatie vindt u op: https://www.adobe.com/nl/privacy/eudatatransfers.html.

  Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is nodig om een uniform schriftbeeld op onze website te garanderen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6, alinea 1, punt f) AVG. Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

  De privacyverklaring van Adobe vindt u op: https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html

  Google reCAPTCHA

  Wij maken op onze webpagina's gebruik van 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA'). De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. het IP-adres, de verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of de door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

  De reCAPTCHA-analyses verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet attent gemaakt op het feit dat er een analyse plaatsvindt.

  De gegevensverwerking wordt verricht op basis van artikel 6, alinea 1, punt f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de beveiliging van zijn onlineaanbod tegen het oneigenlijk, geautomatiseerd achterhalen van gegevens en tegen spam.

  Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

  Facebook

  Wij hebben een profiel op Facebook. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield.

  We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt bepaald voor welke processen van de gegevensverwerking wij resp. Facebook verantwoordelijk is, wanneer u onze Facebook-Fanpage bezoekt. Via de volgende link kunt u deze overeenkomst bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  In uw gebruikersaccount kunt u zelf uw advertentie-instellingen aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Lees meer hierover in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Facebook Pixel

  Voor conversiemeting gebruikt onze website de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS („Facebook“).

  Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd, nadat deze door op een Facebook-advertentie te klikken, naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen. Daardoor kunnen de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd en toekomstige reclamemaatregelen geoptimaliseerd worden. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers.

  De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook mogelijk maken. Op het gebruik van de gegevens hebben wij als websitebeheerder geen invloed.

  Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, met inbegrip van sociale media.

  In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ .

  Bovendien kunt u de remarketing-functie "Custom Audiences" in het gedeelte instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

  Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

  7. Betaalaanbieders en reseller

  PayPal

  Op onze website bieden wij o.a. betaling aan via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

  Wanneer u voor betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal doorgestuurd.

  Het doorsturen van uw gegevens naar PayPal gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen invloed op de doeltreffendheid van in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.

  8. Eigen diensten

  Sollicitaties

  Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via het onlinesollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw tijdens het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij garanderen u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen gebeurt en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

  Omvang en doel van het verzamelen van gegevens

  Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in verband met sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding noodzakelijk is. Juridische basis hiervoor is § 26 BDSG-nieuw volgens Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 alinea 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en – indien u toestemming hebt gegeven – art. 6 alinea 1 lit. a AVG. De toestemming kan te allen tijde herroepen worden. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens op basis van § 26 BDSG-nieuw en art. 6 alinea 1 lit. b AVG voor de uitvoering van de arbeidsverhouding in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

  Bewaartermijn van de gegevens

  Wanneer wij u geen vacature kunnen aanbieden, u een vacature afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te verwijderen, worden de door u overgedragen gegevens, incl. eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, gedurende maximaal 6 maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure opgeslagen (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure in geval van afwijkingen te kunnen traceren (art. 6 alinea 1 lit. f AVG).

  U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG INDIEN U GERECHTIGDE BELANGEN HEBT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

  Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht of andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Indien het duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn noodzakelijk zal zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zal het verwijderen pas gebeuren wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Materiaalsamenstelling:

Kleur(en):

Maten:

Cups: